Novinky
Brúska pre taktické nože M-442

EdgeCraft® Tactical® Diamond Hone Manual Knife Sharpener M442: Špeciálne navrhnutá pre taktické (vojenské) nože. Táto kompaktná a robustná 2-stupňová manuálna brúska na nože je navrhnutá tak, aby umožnila brúsiť mnoho taktických nožov...

viac
Brúska na nože pre rybárov M-710

Chef'sChoice ® Marine Sharpening Station™ Diamond Hone® Sharpening System M710 Je to absolútna novinka vo výrobnom programe. Táto brúska na nože je napájaná z 12 V batérie, alebo cez adaptér na 230 V. Je...

viac

Reklamačný poriadok

Úvod InfoReklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).
 2. „Predávajúci“ je obchodná spoločnosť A-Z STROJ spol. s r.o., so sídlom Trenčianska 66, 821 09 Bratislava, IČO 31327397, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I, vložka číslo 3057/B.
 3. „Kupujúci“ je:
  1. spotrebiteľ (osoba, ktorá nakupuje tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti)
   a
  2. fyzická a/alebo právnická osoba – podnikateľ, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.
 4. Fyzické a/alebo právnické osoby – podnikatelia berú na vedomie, že podmienky záruky (najmä záručná doba) môžu byť odlišné od podmienok záruky pre spotrebiteľov a vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim a/alebo podnikateľom sú upravené Obchodným zákonníkom.

2. Záručné podmienky

 1. Ak tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je tovar kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia kupujúceho.
 2. V prípade, že sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby tovaru, môže kupujúci uplatniť svoju oprávnenú reklamáciu.
 3. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
  V prípade, že je reklamovaný tovar doručený kuriérom, alebo bol prevzatý osobne zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal).  Rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra, alebo dátum osobného prevzatia.
 4. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených zákonom. Odstúpenie je voči predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

3. Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za chyby tovaru

 1. Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ - kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ - kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu veci, alebo ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.
  Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to spotrebiteľovi - kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 2. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, má spotrebiteľ - kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi - kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však spotrebiteľ - kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné chyby, má spotrebiteľ - kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 3. Predávajúci poučil spotrebiteľa - kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod a. tohto článku) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod b. tohto článku) tak, že umiestnil tento Reklamačný poriadok na príslušnej podstránke elektronického obchodu Predávajúceho a spotrebiteľ - kupujúci mal možnosť si ho prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

4. Vybavenie reklamácie

 1. Reklamácia sa uplatňuje osobne, prípadne poštou na adrese predajcu (viď kontakty).
  Spoločne s tovarom odporúčame pre rýchlejšie vybavenie reklamácie doložiť doklad potvrdzujúci kúpu tovaru (faktúru) a vyplnený reklamačný protokol (pdf, 373 kB).
 2. Predajca v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru, v ktorom presne označí chyby tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Po vybavení reklamácie predajca informuje kupujúceho formou dohodnutou s kupujúcim.
 3. Reklamácie vrátane odstránenia poruchy musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 4. V situácii, keď je tovar potrebné zaslať predávajúcemu alebo servisnému stredisku, koná kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.
  Ak kupujúci zašle reklamovaný tovar predávajúcemu na dobierku predávajúci tento tovar nepreberie. Odporúčame tovar ktorý sa posiela poštou / kuriérom poistiť.
 5. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, (viď kontakty) zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.
 6. Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného listu.
 7. Servisné stredisko po riadnom vybavení reklamácie vyzve kupujúceho telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom dohodnutým s kupujúcim k prevzatiu opraveného tovaru a reklamačného protokolu, resp. bude po vzájomnej dohode tovar spolu s reklamačným protokolom doručený kupujúcemu formou doporučenej zásielky.
 8. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii s tovarom, t.j. najmä pri:
 • porušení ochranných pečatí a nálepiek, ak na výrobku nejaké sú
 • používanie tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru
 • používaní v rozpore s návodom na obsluhu

5. Záverečné ustanovenia

 1. V prípade akejkoľvek reklamácie informuje kupujúci predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu.
 2. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 20. 11. 2013. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.
Reklamačný protokol
Adresa a kontaktné údaje
Údaje o tovare
Prosíme opísať z tovaru ak je evidované.
Opísať z bločku z registračnej pokladnice, resp. z faktúry - dátum vystavenia.

znakov do konca.
Uveďte ktorú časť tovaru reklamujete, resp. ako / pri akej činnosti sa reklamovaná chyba prejavuje.
Ak posielate reklamovaný tovar uveďte čo ste, okrem reklamovaného tovaru, pribalili. Napr.: príslušenstvo, doklady a pod.
Upozornenie: Tovar k reklamácií doručte vždy kompletný vrátane príslušenstva, predídete tak predĺženiu doby reklamácie.
Obrázok (max. 500 kB)
Pre objasnenie poruchy môžete priložiť obrázok reklamovanej časti tovaru.
Upozornenie!
Na posúdenie reklamácie z časového hľadiska je rozhodujúci čas kedy bol kompletný tovar do záručnej opravy doručený. Odoslanie tohoto formuláru má len informatívny charakter. Čistý formulár protokolu si môžete stiahnuť v časti "Vybavenie reklamácie".
antiSpam [nový kód]
Copyright 2014 - 2024 © Brúsky na nože a nožnice
Dom a záhrada » Bývanie a doplnky » Kuchyne » Kuchynské náčinia » Brúsky na nože