Novinky
Brúska pre taktické nože M-442

EdgeCraft® Tactical® Diamond Hone Manual Knife Sharpener M442: Špeciálne navrhnutá pre taktické (vojenské) nože. Táto kompaktná a robustná 2-stupňová manuálna brúska na nože je navrhnutá tak, aby umožnila brúsiť mnoho taktických nožov...

viac
Brúska na nože pre rybárov M-710

Chef'sChoice ® Marine Sharpening Station™ Diamond Hone® Sharpening System M710 Je to absolútna novinka vo výrobnom programe. Táto brúska na nože je napájaná z 12 V batérie, alebo cez adaptér na 230 V. Je...

viac

Obchodné podmienky

Úvod InfoObchodné podmienky

 

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou A-Z STROJ spol. s r.o., so sídlom Trenčianska 66, 821 09 Bratislava, IČO 313 27 397 (ďalej len "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.brusky-na-noze.sk (ďalej len "systém").

 

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.brusky-na-noze.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, ak je kupujúcim fyzická osoba a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ak je kupujúcim právnická osoba.

 

1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

 

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu s cenou tohto tovaru, spôsobu dodania a platby a s cenou za tieto služby, spracovaný systémom obchodu, alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

2. Informácie pre kupujúceho pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku

2.1 Hlavné vlastnosti tovaru sú v popise jednotlivých produktov


2.2 Predávajúci koná v mene spoločnosti A-Z STROJ podrobne viď Kontakt. Na tejto adrese je možné uplatniť aj prípadné reklamácie, podať sťažnosť, prípadne podnet.

 

2.3 Cena za jednotlivé produkty je zrejmá z nákupného košíku. Podľa zvoleného spôsobu platby a prepravy sú do ceny započítané prepravné náklady ak vznikli.

 

2.4 V kontakte uvedené prostriedky diaľkovej komunikácie sú spoplatnené štandardnými tarifami.

 

2.5 Platobné podmienky, dodacie termíny, termíny a spôsob vybavenia reklamácií, sťažností a podnetov sú obsiahnuté v týchto VOP.

 

2.6 Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy, pričom je zodpovedný za škodu vzniknutú na vrátenom tovare. Podrobne viď bod: 5 týchto VOP.

 

2.8 Predávajúci je zodpovedný za vady tovaru v zmysle Občianskeho zákonníka ak je kupujúcim fyzická osoba,  resp. v zmysle Obchodného zákonníka ak je kupujúcim právnická osoba.

 

 

3. Objednávka

3.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných, údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.


3.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy uzavretej na diaľku a sú považované za záväzné.

 

3.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou A-Z STROJ spol. s r.o.


3.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

4. Storno objednávky

4.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť až do výšky 50% z celkovej ceny tovaru.


4.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • v prípade objednávky na dobierku ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, kupujúci je nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
 • v prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena od dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

5.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený nižšie.

 

5.2 Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v nasledovných prípadoch:

 • pri osobnom odbere tovaru v našej kamennej predajni
 • pri objednaní tovaru ktorý štandardne nedržíme na sklade a bol špeciálne objednaný na prianie  kupujúceho
 • pri objednaní tovaru ktorý bol na prianie kupujúceho špeciálne upravený
 • ak je kupujúcim právnická osoba

5.3 Kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy za nasledovných okolností:

 • ak nevráti tovar v pôvodnom nepoškodenom obale (s nepoškodenou ochrannou fóliou)
 • ak je tovar poškodený
 • ak nevráti tovar kompletný (vrátane príbalového letáku, návodu na obsluhu a podobne)
 • ak nevráti spolu s tovarom originálne doklady o kúpe, ktoré predávajúci k tovaru pribalil napr. faktúru, dodací list atď.

5.4 Kupujúci je zodpovedný za škodu vzniknutú na vrátenom tovare. Zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru, najmä vtedy ak v dôsledku zaobchádzania s ním došlo k opotrebeniu či už vynútenému alebo náhodnému akejkoľvek časti alebo súčasti tovaru. 

Pokiaľ to povaha opotrebenia dovolí zabezpečí predávajúci uvedenie tovaru do pôvodného stavu výmenou opotrebovaných častí za nové. Náklady s tým spojené budú odpočítane z celkovej sumy ktorá sa má za vrátený tovar poukázať na účet kupujúceho, resp. má byť vyplatená v hotovosti.

Ak povaha opotrebenia neumožní vrátiť tovar do pôvodného stavu bude suma za vrátený tovar znížená o primeranú čiastku vo výške, ktorá zodpovedá opotrebeniu tovaru.

 

5.5 Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu v prípade odstúpenia od zmluvy, znáša kupujúci.

 

5.6 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia s výnimkou v zmysle bodu 5.4 týchto VOP.
Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 5.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

 

* kontaktovať nás (viď kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
* ak kupujúci už tovar prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:

 • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale (s nepoškodenou ochrannou fóliou)
 • tovar nesmie byť použitý
 • tovar nesmie byť poškodený
 • tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne)
 • tovar zašle spolu s originálnymi dokladmi o kúpe napr. faktúru, dodací list atď.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom doručení tovaru.
Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

6. Cenové podmienky

6.1 Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH 20%


6.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 7


6.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR

7. Poštovné a balné

7.1 Spoločnosť A-Z STROJ spol. s r.o. si balné neúčtuje.


7.2 Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a určuje sa z výslednej sumy objednávky po odpočítaní všetkých zliav a to nasledovne:

 

7.3 Pri osobnom odbere a pri objednávke nad 50 € s DPH sa poštovné neúčtuje.

 

7.4 Pri objednávke do 50 € s DPH a platbe na dobierku je poštovné 5 € s DPH 

 

7.5 Pri objednávke do 50 € s DPH a platbe vopred je poštovné 4 € s DPH 


7.6 Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (emailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

8. Podmienky a možnosť platby za tovar

8.1 Jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie spoločnosti A-Z STROJ spol. s r.o. uvedené v mailovej notifikácií. 

 

8.2 Uhradením dobierky kuriérovi pri prevzatí tovaru.

 

8.3 Hotovostne v sídle spoločnosti na základe bločku z registračnej pokladne.

 

8.4 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

9. Dodacie podmienky

9.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru.

 

9.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.

 

9.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriéra na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru.

 

9.4 Tovar je k dispozícii aj k osobnému odberu v sídle spoločnosti A-Z STROJ spol. s r.o. Túto skutočnosť prosíme uviesť v objednávke.

 

9.5 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

 

9.6 Tovar dodávame výlučne na území Slovenskej republiky.

 

9.7 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

10. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

10.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti A-Z STROJ spol. s r.o. a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru fyzickou osobou, resp. 12 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru právnickou osobou.

 

10.2 Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti A-Z STROJ spol. s r.o. je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

 

10.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

 • či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o zásielku, ktorá nebola objednaná, tovar nerozbaľujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
 • či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
 • či fungujú všetky jeho jednotlivé časti

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim, ani na prirodzené opotrebenie častí a súčastí vynútené používaním výrobku. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).


Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:
A-Z STROJ spol. s r.o.

Trenčianska 66
821 09 Bratislava

11. Zodpovednosť za chyby na stránke www.brusky-na-noze.sk

11.1 Spoločnosť A-Z STROJ spol. s r.o. upozorňuje, že informácie uvedené na www.brusky-na-noze.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.


11.2 Spoločnosť A-Z STROJ spol. s r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.


11.3. Spoločnosť A-Z STROJ spol. s r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

12. Ochrana osobných dát

12.1 Spoločnosť A-Z STROJ spol. s r.o. sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu (s výnimkou prepravcu) Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.


12.2 Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.


12.3 Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Copyright 2014 - 2024 © Brúsky na nože a nožnice
Dom a záhrada » Bývanie a doplnky » Kuchyne » Kuchynské náčinia » Brúsky na nože